مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VoipNow100 - Hosted VoipNow PBX 100 extensions - 1024 MB RAM - 40 GB Diskspace - 80 simultaneous calls: 150 p/m

VoipNow300 - Hosted VoipNow PBX 300 extensions - 1024 MB RAM - 40 GB Diskspace - 1000 GB traffic: 109.95 p/m

VoipNow50 - Hosted VoipNow PBX 50 extensions - 384 MB RAM - 10 GB Diskspace - 300 GB traffic: 54.95 p/m

VoipNowUnlimited - Hosted VoipNow PBX Unlimited extensions - 1024 MB RAM - 40 GB Diskspace - 1000 GB traffic: 119.95 p/m

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.230.143.40) وارد شده است.