مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VPS1024 - Dedicated VPS CentOS - 1024 MB RAM - 40 GB Diskspace - 1000 GB traffic: 134.95 p/m

VPS256 - Dedicated VPS CentOS - 256 MB RAM - 5 GB Diskspace - 200 GB traffic: 29.95 p/m

VPS384 - Dedicated VPS CentOS - 384 MB RAM - 10 GB Diskspace - 350 GB traffic: 49.95 p/m

VPS512 - Dedicated VPS CentOS - 512 MB RAM - 15 GB Diskspace - 500 GB traffic: 64.95 p/m

VPS768 - Dedicated VPS CentOS - 768 MB RAM - 20 GB Diskspace - 750 GB traffic: 94.95 p/m

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.201.9.19) وارد شده است.