مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
085 nummer - NL 085 nummer/number

NLDID1 - NL Direct-Inbound-Dialing (DID): 1 nummer/number

NLDID10 - NL Direct-Inbound-Dialing (DID): 10 nummers/numbers

NLDID100 - NL Direct-Inward-Dialing (DID): 100 nummers/numbers

NLDID2 - NL Direct-Inbound-Dialing (DID): 2 nummers/numbers

NLDID4 - NL Direct-Inbound-Dialing (DID): 4 nummers/numbers

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.230.143.40) وارد شده است.